เปลื่ยนหน้าไวท์บอร์ดธรรมดา เป็นหน้า กระดานไวท์บอร์ดกระจก ไวท์บอร์ดกระจก

ไวท์บอร์ดธรรมดาขาว-เดิม

กระดานไวท์บอร์ดกระจก-ใหม่

เปลื่ยนหน้าบอร์ดเป็น ไวท์บอร์ดกระจกเขียวอ่อนต่อกัน